ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Logboek brandveiligheid

Het locatie logboek (Brand)veiligheid is van belang ten einde een eenduidige structuur neer te zetten binnen de organisatie van een opdrachtgever. Door het logboek wordt archivering van vergunningen, attesten, certificaten, gebruiksvergunning tekeningen, vluchtwegplattegronden, ontruimingsplannen geborgd op de locatie (receptie, conciërge). Centraal (facilitair/huisvesting) worden documenten digitaal aangeleverd. Centraal en op locatie kan de informatie adequaat opgevraagd worden. Verder heeft BJH Safety Services de bescheiden digitaal gearchiveerd, welke beveiligd toegankelijk zijn via het internet (document management systeem). De bescheiden worden real-time opgeslagen op een tweetal locaties. Door de structuur op deze wijze op te zetten wordt de kwaliteit gewaarborgd ten behoeve van de brandveiligheid en is de informatie direct beschikbaar bij een calamiteit (art. 1.16 Zorgplicht Bouwbesluit 2012).

 

BJH heeft een document management systeem ontwikkeld, waarbij processen op het gebied van integrale brandveiligheid op locatie niveau voor diverse opdrachtgevers inzichtelijk zijn. De processen kunnen naar wens van de opdrachtgever worden aangepast teneinde een maatwerk oplossing te kunnen bieden aan de organisatie. Voor diverse opdrachtgevers zijn de processen van integrale brandveiligheid op maat gemaakt teneinde invulling te geven aan het meerjaren beleidsplan ‘bestuursmethodiek brandveiligheid’. In het document management systeem is rekening gehouden met archivering en borging zoals deze plaatsvindt binnen BJH. Deze methodiek voldoet aan alle Wettelijke eisen en richtlijnen van certificerende organisaties. De archivering en borging vindt (veelal) plaats volgens een vaste mappenstructuur per locatie. De mappenstructuur is (dan) als volgt opgebouwd:

 

 1. Bouwkundige tekeningen: het betreft hierbij de bouwkundige tekeningen van de locatie.
 2. Omgevingsvergunning: gebruiksvergunning en (gestempelde) gebruiksvergunning tekeningen.
 3. Controle blusmiddelen: het betreft hierbij het onderhoudsrapport dat door een erkend REOB bedrijf is afgegeven.
 4. Controle noodverlichting: het betreft hierbij het onderhoudsrapport van de noodverlichting (plaatsaanduiding, bouwjaar, merk, type, jaar accu, jaar tl en opmerkingen).
 5. Handhaving: het betreft hierbij de handhaving (brand)veiligheid voor de 1e fase en indien noodzakelijk de 2e fase.
 6. Logboek: het betreft hierbij de verklaringen van BJH (constructie, gebruik, materiaal, brand- en rookscheidingen, brandmeldinstallatie, brandscheidingen en nood- en transparantverlichting).
 7. Ontruimingsplan en plattegronden: het ontruimingsplan en de vluchtwegplattegronden staan hierin aangegeven.
 8. Ontruimingsverslagen: van iedere ontruimingsoefening is een ontruimingsverslag gemaakt. Verder kan hierbij de presentatielijst worden aangegeven.
 9. Brandmeldinstallatie: het betreft hierbij het certificaat dat door een branddetectie bedrijf is afgegeven conform Programma van Eisen en Rapport van Onderhoud.
 10. Kiwa: het betreft hierbij het BGB certificaat en eventueel de BGB rapportage.
 11. Beheer BMI: checklist 4-wekelijkse en 4-maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie conform NEN 2654-1 en NEN 2654-2.
 12. EVAC Verband AED: het betreft hierbij controlelijsten van EVAC, Verband en AED.
 13. Checklijst BHV: het betreft hierbij periodieke verslagen en checklijsten opgeleverd door BHV-ers.

 

Het document management systeem is veelzijdig en kan breed uitgerold worden binnen de organisatie van de opdrachtgever. Het is mogelijk om meerdere gebruikers binnen de organisatie van de opdrachtgever toegang te geven met betrekking tot de processen en bestanden. Er dient een afweging gemaakt te worden welke personen toegang mogen krijgen. Indien gewenst kan BJH u hierin adviseren.